Dispoziţii generale

ART. 1: Forma
Grupul de Experțiîn Sănătate(G.E.S.), Eden Lyfe se organizează şi funcţionează ca o structură în baza prevederilor prezentului statut.
ART. 2: Scopul si Obiectivele

A. Scopul:
G.E.S. Eden Lyfe are ca scop promovarea și dezvoltarea profesională și economică a persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul medicine alternative.

B. Obiectivele:

1. Sectorul formativ – professional, economic și educaţional
Obiectivul specific acestui sector economic de activitate este, dezvoltarea activităților medicale alternative pe principii  solide de promovare a sănătății prin intermediul serviciilor de calitate:
Asistență juridică de specialitate
Activităţi de educaţie pentru sănătate
Consultanţă privind programele de finanțare nerambursabilă
Elaborarea strategiilor de dezvoltare  profesională și economică a membrilor G.E.S.Eden Lyfe

ART. 3: Denumirea

GRUPUL DE EXPERȚI ÎN SĂNĂTATE EDEN LYFE(G.E.S)

ART. 4: Durata si Sediul.
Durata de activitate a Grupului de Experți în Sănătate, Eden Lyfe este nelimitată, excepţie făcându-se în cazul  dizolvării forţate care se realizează datorită  imposibilității atingerii scopului propus.
Sediul – Pașcani,str. Vârful Dealului,nr.65.

ART. 5 Membrii Grupului de Experți în Sănătate Eden Lyfe
Membrii  sunt persoane fizice care consimt să colaboreze în cadrul Grupului de Experți în Sănătate, Eden Lyfe  pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale.

Persoanele care doresc să devină membrii trebuie să depună o adeziune (atașat certificat specializare +C.I.) la secretariatul G.E.S. Eden Lyfe

Adeziunile vor fi supuse aprobări în cadrul ședințelor ordinare ale Consiliului de Administrație, G.E.S.Eden Lyfe
Drepturile membrilor G.E.S.Eden Lyfe sunt: :
–          dreptul la vot în Consiliul de Administrație ;
–          dreptul de a fi numit în organele de conducere, administrative şi de control al G.E.S.EdenLyfe
–          dreptul să folosească sigla G.E.S.Eden Lyfe pe toate materialele de promovare a produselor și serviciilor.

Obligaţiile membrilor asociaţiei sunt :
–          să respecte „Statutul” G.E.S.Eden Lyfe şi hotărârile Consiliului de Administrație ;
–          să acţioneze conform scopului G.E.S.Eden Lyfe, să participe cu ataşament la activităţile iniţiate de grup ;

Membrii G.E.S.Eden Lyfe își păstrează independența privind activitățile profesionale. în conformitate cu autorizațiile acestora de libera practică.

 

ART. 6: Demisia, Excluderea.
Calitatea de membru al G.E.S. Eden Lyfe se pierde în următoarele situaţii:
–   Atunci când  persoana fizică își pierde dreptul de a profesa.
–    Prin demisie scrisă.
–    Prin excludere, pentru nerespectarea deciziilor Consiliului de Administrație al G.F.S.Eden Lyfe
Excluderea se face de către președintele Consiliului de Administrație sau cu votul a 50+1 din numărul de membri C.A. al  G.E.S.Eden Lyfe.

ART.7.  Atributiile si Activitatea Consiliului Director
Consiliul de Administrație G.E.S.Eden Lyfe este organul executiv, acesta fiind responsabil de întocmirea politicilor de dezvoltare profesională, economică și de  promovare a sănătății.
Consiliul de Administrație alege președintele, vicepreședintele și secretarul G.E.S..Edenlyfe
Consiliul de Administrație se întrunește cel putin o dată pe lună, și analizează activitatea firmelor și totodată evaluează și activitatea membrilor Consiliului de Administrație G.E.S..Eden Lyfe, privind programul de activități  asumat.

ART.8.   Atribuţiile membrilor Consiliului de Administrație
Președintele G.E.S.Eden Lyfe :
Acesta exercită conducerea generală a G.E.S.Eden Lyfe, iar în lipsa acestuia conducerea grupului este exercitată de persoanele împuternicite prin decizie de către președinte.

În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele emite Decizii.
–          este reprezentantul legal al grupului, calitatea pe care o poate delega, integral şi/sau parţial pentru anumite activităţi, altor membrii  ai grupului, pe perioada derulării acestora;
–          Preşedintele sau reprezentanţii săi delegaţi, în acest sens – încheie acte juridice în numele si pe seama grupului.
–          Reprezintă G.E.S..Eden Lyfe  la nivel local, naţional și internaţional;
–          Stabileste şedinţele ordinare si extraordinare ale  Consiliului de Administrație;
–          Este responsabil de aplicarea deciziilor luate de către Consiliul de Administrație;

Vicepreşedintele G.E.S.Edenlyfe:
–          Coordonează activitatea grupului in lipsa președintelui, cu mandat limitat.

Secretarul G.E.S.Eden Lyfe :
Organizează ședintele Consiliului de Administrașie și activitățile curente ale grupului.
–          propune planul de activitatea;
–          coordonează proiectele grupului;
–          realizează evaluarea proiectelelor de dezvoltare economică și socială;

Coordonatorul de proiecte :
–          întocmirea planului strategic de dezvoltarea a G.E.S.Eden Lyfe
–          întocmirea planului de activităţi economice
–          proiectarea în timp şi planificarea  programelor/proiectelor grupului

ART.9:  Afilieri
Grupul de Experți în Sănătate Eden Lyfe  se poate afilia la organizaţii române şi străine, naţionale sau internaţionale, cu condiţia respectării scopului şi obiectivelor sale.

ART. 10: Litigii
Litigiile G.E.S.Eden Lyfe cu persoane fizice sau juridice române sunt în competenta instanțelor din România.